KVKK Aydınlatma Metni

Legem Yayınevi  Gizlilik Politikası

Legem Yayınevi Yayınevinin hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmanız için internet sitemizi ve kitabevimizi kullananların gizliliğini koruyoruz. Bunun için Legem YayıneviGizlilik Politikası kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Gizlilik Politikasının amacı, Legem Yayınevi yönetilen “legemyayinevi.com” internet sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları/aboneleri tarafından Legem Yayınevi ile paylaşılan veya Legem Yayınevi  Veri Sahibi’ nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Gizlilik Politikasında siz Web Sitesi'ne eriştiğinizde ve/veya siteyi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin kullanımı, saklanması ve ifşasına yönelik uygulamalarımız açıklanmaktadır. Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartları' nı kabul etmiş olursunuz.
Ayrıca, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla tanımlama bilgilerini ve IP adreslerini saklayıp bunlara erişebileceğimizi ve Web Sitesi ile ilgili kullanım verilerini toplamak için diğer yöntemleri kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.
Kimlik bilgilerinizde değişiklik yapmak veya sistemden sildirmek isterseniz bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi düzeltme veya güncelleme hakkına sahip olduğunuzu önemle hatırlatırız.
Başka sorunuz veya yorumunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Gizlilik Politikası Kapsamı

Gizlilik Politikamız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı açıklamak için hazırlanmıştır. Gizlilik Politikamızda topladığımız kişisel bilgi türleri, bu bilgileri nasıl toplayıp sakladığımız, ne amaçla kullandığımız, nasıl koruduğumuz ve kimlerle paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır. Web Sitesi'ne yaptığınız ziyaretler esnasında topladığımız kişisel bilgiler, mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; kişisel verilerinizde değişiklik olması durumunda bizimle en kısa sürede iletişime geçerek güncelleme yapmanızı rica ederiz.
Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; Legem Yayınevi olarak kişisel verilerinizi güncellemenizi isteyebiliriz.
 
Gizlilik Politikası Kapsamımda Hangi Veriler İşleniyor?

Aşağıda Legem Yayınevi tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politikamız kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır;
• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Finansal Bilgi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Politikamız hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.
 
Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Legem YayıneviVeri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin sistem üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sistemin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere Legem Yayınevi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Legem Yayınevi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Legem Yayınevi ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Legem Yayınevi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
Gizlilik Politikası Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibinin açık rızası kapsamında, Legem Yayınevi, Veri Sahiplerinin sistem üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi ’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi ‘ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.
 
Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarımı:

Legem Yayınevi, Veri Sahibi ‘ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Legem Yayınevi  hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Legem Yayınevi, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Legem Yayınevi Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
 
Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, sistem üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.legemyayinevi.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun KapsamındaLegem Yayınevi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Legem Yayınevi, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Legem Yayınevi’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Çerez Politikası:

Legem Yayınevi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, “www.legemyayinevi.com”da ziyaretçilere kişisel içerik göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
Çerez Politikası Legem Yayınevi Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Legem Yayınevi, bu Çerez Politikasını Site’de hangi 
Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Legem Yayınevi tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Legem Yayınevi Gizlilik Politikamızı incelemenizi rica ederiz.
 
Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
• Çerezi yerleştiren tarafa göre, web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Web sitesi çerezleri, Legem Yayınevi tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Legem Yayınevi ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
• Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Oturum çerezleri ziyaretçinin siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
• Kullanım amaçlarına göre, sitede teknik çerezler, doğrulama çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
 
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Sitede, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
• Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Legem Yayınevi üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. 
Gizlilik Politikası Kapsamında Rıza ve Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler:
Legem Yayınevi, Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, sistemde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Legem Yayınevi, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika sistemde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Yükleniyor...